Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny trwa                       01.09.2021 – 31.08.2022

187 dni nauki szkolnej              01.09.2021 – 24.06.2022

 

I okres             01.09.2021 – 28.01.2022

II okres           31.01.2022 – 24.06.2022

 

 

 • 09.2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022  Ślubowanie pierwszoklasistów
 • 12.2021r. - 31.12.2021r.Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2022r.-30.01.2022r. Ferie zimowe
 • 2022r.  Rekolekcje wielkopostne
 • 04.2022r.-19.04.2022r.Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06.2022r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
 • 06.2022r.-31.08.2022r. Ferie letnie

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 14 października 2021 (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2021 (poniedziałek)-Św. Zmarłych
 • 11 listopada 2021 (czwartek) - Narodowe święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2022 (sobota) - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2022 (czwartek) - Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2022 (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca 2022 (czwartek)-Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 12 listopada (piątek)-po Narodowym Św. Niepodległości
 • 7 stycznia 2022 (piątek)-po Św. Trzech Króli
 • 05.2022 – Święto flagi (poniedziałek)
 • 05.,25.05.,26.05.2022r. Egzamin ósmoklasisty (3 dni)
 • 06.2022 - piątek po Bożym Ciele

 

Współpraca z rodzicami

 

 „Dni otwarte” poniedziałek. Dyżury nauczycieli

w godzinach 17.00 – 18.00.

 

I okres                                                  

25.10.2021

13.12.2021

 

II okres

28.03. 2022

16.05. 2022

         

Zebrania rodziców

 

Organizacyjne:

Klasa I                             07.09.2022r.(wtorek) godz. 17.00

Klasy II-VIII                      28.09.2022(wtorek) godz. 16.30

Wybór Rady Rodziców        28.09.2021 (wtorek) godz.17.30

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

                                                           I okres

Klasy I -VIII  13.01.2022  godz. 16.00,17.00

                   

Informujące  o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

                                                           II okres

Klasy I - VIII 13.06.2022  godz. 16.00,17.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

 

KALENDARZ roku szkolnego 2020/2021

 Rok szkolny trwa                        01.09.2020 –31.08.2021

175 dni nauki szkolnej             01.09.2020 – 25.06.2021

 I okres  97 dni nauki szkolnej                 01.09.2020 – 29.01.2021

II okres  78 dni nauki szkolnej                 01.02.2021 – 25.06.2021

Czytaj więcej...

Rok szkolny trwa    04.09.2017 – 22.06.2018

I okres         04.09.2017 –  26.01.2018

II okres        29.01.2018 – 22.06.2018

         Liczba dni nauki w roku szkolnym:

I okres    97 dni nauki szkolnej 19 tygodni

Czytaj więcej...

KALENDARZ   roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny trwa                03.09.2018 – 21.06.2019

I okres                                 03.09.2018 – 25.01.2019

II okres                                28.01.2019 – 21.06.2019

38 tygodni nauki

Czytaj więcej...

Propozycja zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018

Tytuł zajęć

Rodzaj zajęć

Dla uczniów klasy

„Radzę sobie coraz lepiej”

Korekcyjno - kompensacyjne

II, III

„Czytam, liczę, potrafię”

Dydaktyczno - wyrównawcze

III

„Omnibusek”

koło matematyczno-polonistyczne

III

„Kolorowe inspiracje” koło plastyczne

Rozwijające uzdolnienia plastyczne

III - VI

„Wiem, potrafię, chcę”

Korekcyjno - kompensacyjne

I - III

„Teatr uczy, bawi, wychowuje”

Koło teatralne

IV- VI

Zobacz pełną listę zajęć...

Świetlica szkolna - godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

6 45  -- 7 45                 11 40 – 1600

wtorek

6 45  -- 7 45                 11 40 – 1600

środa

6 45  -- 7 45                 11 40 – 1600

czwartek

6 45  -- 7 45                 11 40 – 1600

piątek

6 45  -- 7 45                 11 40 – 1600

 

Biblioteka szkolna - godziny pracy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I tydzień

1040 – 1140

940 – 1140

800 – 1100 

745 – 945

1040- 1240

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).                                           

 1. Biblioteka szkolna udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne na okres całego roku szkolnego. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.
 2. Podręczniki (materiały edukacyjne) stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez trzy lata.
 3. Do wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły klas I – VIII.
 4. Wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje uczeń osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
 6. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręcznikach, należy zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
 7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem poprzez okładkę ochronną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien zadbać o estetyczny wygląd podręczników i przygotować je do zwrotu.
 8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia (nieujawnione w chwili wypożyczenia) lub zniszczenie wypożyczonych podręczników. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni są odkupić zniszczone podręczniki we własnym zakresie do końca roku szkolnego.
 9. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2020/2021 w związku z epidemią koronawirusa

 

 1. Biblioteka jest dostępna dla czytelników wg ustalonego harmonogramu pracy.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1,5 - 2 m).
 3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 4. W widocznym miejscu przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających. W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jeden czytelnik.
 1. Do regałów ma dostęp jedynie bibliotekarz.
 2. Oddawane przez czytelników książki będą odkładane na stolik specjalnie do tegoprzygotowany.
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie książki i materiały biblioteczne.
 2. Przyjęte książki zostaną odłożone na wydzielone regały. Odizolowane egzemplarze zostaną wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia      kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie będą włączone do użytkowania.
 1. Zapewnia się regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy: klamek, drzwi wejściowych, blatów bibliotecznych.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń i rodzic (prawny opiekun) zostanie poinformowany o godzinę przybycia do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 1. Wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o terminach zwrotów książek i podręczników oraz  możliwościach ich odkupienia.
 1. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek).
 1. Książki zniszczone lub zagubione rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odkupić w ustalonym przez bibliotekarza terminie.
 1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników może być w maseczce oraz rękawiczkach.

 

 

 

 

Nazwisko, imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Barańska Stefania

2

z. rozwijające uzdolnienia plastyczne

Batkowska Małgorzata

1

z. dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Batkowska Małgorzata

1

z. rozwijające z j. polskiego(koło)

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Dembiński Jarosław

2

z. rozwijające uzdolnienia(komputery)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia-artystyczne

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Gorgoń Monika

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Kaczmarek Anna

1

z. rozwijające uzdolnienia historia

Kilińska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kilińska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Lewandowska Anna

1

z.dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Lewandowska Anna

1

z.rozwijające uzdolnienia matematyczne

Marciniak Renata

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Marciniak Renata

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Michalak Wioleta

1

koło teatralno-misyjne

Michalak Wioleta

1

koło rękodzielnicze

Ostrowska Lidia

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Ostrowska Lidia

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Rybicka Renata

1

z. rozwijające z j. polskiego

Rybicka Renata

1

z.logopedyczne

Sadecki Tomasz

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Stachowiak Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Stachowiak Elżbieta

1

gry i zabawy ogólnorozwojowe

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

z. rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Wróblewska Anna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wróblewska Anna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Woźniak Joanna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia przyroda

Woźniak Joanna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przyroda

*zajęcia trwają do 22.12.2016

nazwisko i imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Batkowska Małgorzata*

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia*

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia rozwijające

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Śmigielska Elżbieta*

1

zajęcia rozwijające z matematyki

Draheim Danuta *

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

 

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka