Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia 2016 r. sprawdzian szóstoklasisty zdawać będzie drugi rocznik uczniów szkół podstawowych, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania – to uczniowie obecnej piątej klasy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale minimalny wynik, jaki uczniowie powinni uzyskać, nie jest określony. Sprawdzian ma formę pisemną. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzone zostaną tego  samego dnia. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie  przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

CZĘŚĆ I.
Obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, które mogą  być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania mają  formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Część I trwa  80minut.

PRZERWA

CZĘŚĆ II.
Obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z języka obcego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą- uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych.
Część II trwa 45 minut.

Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach cztery wyniki:
- wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z język polskiego i matematyki);
- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

WYNIKI SPRAWDZIANU
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Więcej na:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Szkoła Pamięta

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka