Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 odpowiedziało na ogłoszenie Burmistrza Mogilna o konkursie otwartym ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla NGOS. Interesowało nas kryterium dofinansowania działań w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Priorytetem są cykliczne imprezy oraz innowacyjne wydarzenia kulturalne, publikacje i wydawnictwa popularyzujące tradycje, miejsca i osoby związane z naszą gminą.

Atrakcyjne warunki konkursu pozwalały na dofinansowanie zadań do wysokości 85% kosztów realizacji. Minimum 15 % wartości zadania stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. Nasza oferta zawierała dodatkowe informacje dotyczące rezultatów tj. wskazanie mierzalnych efektów oraz sposobów ich monitorowania. Realizację zaplanowano na okres od 16.03.2024 r. do   30.09.2024 r.

Tłem działań konkursowych Stowarzyszenia jest majowe święto Szkoły. W ramach obchodów 182. rocznicy urodzin patronki - Marii Konopnickiej, zaplanowaliśmy następujące czynności: konkurs o życiu i twórczości, popularyzacja poezji poetki podczas spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, konkurs plastyczny na ilustrację do utworów, konkurs przyrodniczy związany z odnawialnymi źródłami energii. Będziemy obecni podczas obchodów, na spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych oraz kuratorium, dyrekcją Szkoły, nauczycielami popularnej Dwójki, wychowankami i członkami naszego Stowarzyszenia.Na realizację w/w zadań pozwala przyznana przez Burmistrza Mogilna dotacja w kwocie 2 tys. zł oraz odpowiedni wkład własny.

Obchodom towarzyszyć będzie świętowanie 36. rocznicy nadania imienia M. Konopnickiej oraz wręczenia sztandaru. To okazja do popularyzacji twórczości oraz działalności społecznej poetki, upowszechnianie wybranych dzieł z jej bogatego dorobku oraz najważniejszych wydarzeń z życia. Podążanie śladami motywuje całą społeczność szkolną do podnoszenia wiedzy o jej życiu i dorobku, do promowania patriotycznych postaw kolejnej generacji uczniów. Majową porą odbywać się będą imprezy edukacyjne integrujące społeczność szkolną, podkreślające udział w życiu mieszkańców Mogilna.

Oddana w ubr. Ekopracownia odnawialnych  źródeł energii służy młodzieży szkolnej do podnoszenia wiedzy i kształtowania postaw proekologicznych. Powstała dzięki środkom Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne dotyczące tajników odnawialnych źródeł energii. Specjalistyczna sala została zmodernizowana i zaopatrzona w niezbędny sprzęt audiowizualny i meble. Urządzono stanowiska pracy dla uczniów i pedagogów, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i stanowiska do demonstracji praw fizyki.

Liderami  i wolontariuszami naszego projektu są osoby kompetentne gotowe, do społecznej i aktywnej pracy. Planujemy podpisanie umowy z partnerami, którzy będą wspierać nasze inicjatywy, w tym: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mogilnie Aleksandrą Zielińską – Duda w sprawie zapewnienia zaplecza organizacyjnego działań, p. Jacek Chudziński reprezentujący Księgarnię Regionalną, p. Maria Kotlińska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznejw Mogilnie.

Grupę docelową zadania publicznego pt. Społeczne i patriotyczne akcenty twórczości Marii Konopnickiej stanowią uczniowie, rodzice, wychowankowie, sympatycy, współpracujący partnerzy i mieszkańcy Mogilna, w liczbie około 2000 osób.Wymiernymi, trwałymi i bezpośrednimi rezultatami realizacji zadania publicznego będą: folder edukacyjny Ekopracowni, nagrody rzeczowe ufundowane dla laureatów konkursu plastycznego, konkursu wiedzy o życiu i twórczości patronki i konkursu ekologicznego na bazie Ekopracowni OZE,  okolicznościowe gadżety. Zaś rezultaty pośrednie to:

  • przybliżenie dorobku SP2 i całej społeczności szkolnej na rzecz rozwoju Mogilna,
  • wyłonienie uczniów uzdolnionych artystycznie, poznawczo i humanistycznie,
  • upamiętnienie życia i twórczości Marii Konopnickiej zaangażowanej w sprawy narodowo-patriotyczne,
  • integracja środowiska dzieci i młodzieży szkolnej,
  • promowanie proekologicznych postaw młodzieży szkolnej,
  • pogłębianie wiedzy w zakresie zagadnień dot. ochrony naturalnego środowiska i przyrodniczo-leśnych elementów wiedzy o rodzimej przyrodzie,
  • promocja działalności społecznej Stowarzyszenia na rzecz swej małej ojczyzny.

Stowarzyszenie przewiduje, że osiągnięte rezultaty będą wykorzystane w dalszej działalności SP2. Zgodnie z regulaminem zamierzamy podejmować przedsięwzięcia na rzecz propagowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród uczniów i wychowanków szkoły. Efekty bezpośrednie i pośrednie uzupełniają się synergicznie, z czasem składają się na wartość dodaną.Wzbogacają również doświadczenia i kwalifikacje społeczne członków naszej organizacji, którzy mają pozytywny wpływ na młodzież szkolną. Urozmaicenie zajęć szkolnych pozwala pedagogom na uatrakcyjnienie zajęć, daje dodatkowy impuls wychowawczy. Współpracujący partnerzy oraz wolontariusze angażują się w procesie dydaktycznym, wpierają Szkołę w wysiłkach, pomagają w realizacji zadań.

Stowarzyszenie w chwili obecnej skupia 22 członków, są to m.in. absolwenci: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska - prof. UAM w Poznaniu, Leszek Ciesielski - syn byłego kierownika szkoły – Władysława Ciesielskiego, cudem ocalałego z makabrycznej nocy inowrocławskiej, ks. Jan Kasprowicz - proboszcz katedry w Gnieźnie, Edmund Kozłowski - etnograf zajmujący się kulturą kujawską oraz emerytowany Dyrektor Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, Józef Popiel - b. pracownik i rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gołąbki oraz autor publikacji przyrodniczych,  Danuta Draheim – magister filologii polskiej, Stefania Barańska, artystka- plastyk, Paweł Molenda - przewodniczący Mogileńskiej Rady Miejskiej oraz Jacek Chudziński - właściciel Księgarni Regionalnej w Mogilnie. Pozostali członkowie to absolwenci - emerytowani i czynni nauczyciele tej szkoły oraz innych szkół, zawsze chętni do pracy i wszelkiej pomocy dla dobra dzieci. Do tego należy doliczyć dwoje prominentnych członków honorowych, w tym Aleksandra Zielińska-Duda i Leszek Duszyński.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w akcji wysyłki darów dla miasta partnerskiego Brody na Ukrainie organizowanej przez władze samorządowe. Nie mogło w tym odruchu gorących serc zabraknąć naszych członków. Przekazaliśmy m.in. artykuły żywnościowe, chemię użytkową, świece, baterie, elektronikę  o wartości kilku tys. zł. Dołączyliśmy do akcji charytatywnej zorganizowanej przez Dyrekcję SP2, w której udział wzięła cała społeczność szkolna. Dodać należy, że nasi społecznicy również indywidualnie wspierają finansowo wpłacając środki na konta bankowe organizatorów pomocy dla Ukrainy, biorąc udział w dobrowolnych zbiórkach publicznych.

Zaplanowane działania stanowią kontynuację działań Stowarzyszenia, które od czasu założenia dociera do coraz większej liczby wybitnych absolwentów naszej Szkoły, którzy są przykładem efektywnego dążenia do zamierzonych celów. Absolwenci, jako członkowie Stowarzyszenia swoim przykładem pomagają motywować dzieci do nauki oraz zbierać fundusze na docenianie i nagradzanie zdolnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Dotychczasowe fundusze i nagrody dla uczniów pozyskiwane były ze składek członkowskich oraz darowizn rzeczowych od darczyńców.

Mamy też doświadczenie w realizacji tego typu zadań. W ramach zadania publicznego realizowaliśmy przedsięwzięcie „Pamięci Marii Konopnickiej – w 110 rocznicę śmierci poetki” współfinansowane ze środków Powiatu Mogileńskiego. Pozyskaliśmy też środki na zakup sprzętu niezbędnego do naszej działalności statutowej w ramach projektu „Inicjuj z FIO”. Podobny projekt dot. życia i twórczości poetki przeprowadziliśmy w 2023 roku pod hasłem „Konopnicka wiecznie żywa - obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie"

Wykonanie zadań i złożenie stosownych sprawozdań nie budziło do tej pory żadnych zastrzeżeń formalnych ze strony jednostek zapraszających do składania projektów konkursowych. Były wykonywane w przewidzianych terminach, zgodnie z harmonogramem zadań, osiągając założone cele i efekty. Miarą kolejnego sukcesu Stowarzyszenia jest zarówno pozyskanie środków zewnętrznych, wsparcia ze strony samorządu miejskiego, jak i aktywność zaangażowanych członkiń i członków w działaniach na rzecz szkolnej społeczności.

Józef Popiel

prezes Zarządu

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka