Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

(1933 – 2022)

Po wyzwoleniu spod pruskiego panowania 1 stycznia 1919 roku funkcjonowały  w Mogilnie wszystkie istniejące w ostatnim okresie zaborów szkoły niemieckie, ale już 17 stycznia z inicjatywy działaczy polskich utworzono Katolicką Szkołę Podstawową, która po 1920 roku zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Podstawową i to ona była matką naszej Dwójki, choć zanim powstała, musiało minąć kilkanaście lat…

Jest rok 1933. W związku ze wzrostem liczby ludności w mieście, w którym mieszka już prawie 1000 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, zapada decyzja o podziale Siedmioklasowej Szkoły Publicznej na dwie szkoły - nr 1 i nr 2. 20 sierpnia 1933r.  rozpoczyna się nowy rok szkolny i wtedy utworzona zostaje Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 czyli nasza Dwójka, która mieściła się przy ulicy Sądowej 6  oraz w budynku podwórzowym przy ul. Rynek 9.

 Pełnienie obowiązków kierownika powierzono Edwardowi Zawadzkiemu, który z gronem pedagogicznym podjęli się trudu nauczania młodych ludzi.

Szkoła od początku swego istnienia, mimo ogromnych braków kadrowych, trudności lokalowych oraz problemów z zaopatrzeniem w pomoce, podręczniki i przybory, żywo współpracowała ze środowiskiem.
Kiedy 11 września 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły do Mogilna, od razu zamknięto polskie szkoły, a w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 otworzono szkołę niemiecką. Jesienią 1944 roku pomieszczenia szkolne przystosowano do potrzeb szpitalnych, gdyż zwożono tutaj rannych żołnierzy niemieckich.

 Po zakończeniu działań wojennych szkoła praktycznie nie nadawała się do użytku. Była  brudna i zdewastowana – klasy przebudowano na łaźnie, sale operacyjne, a także brakowało instalacji elektrycznej. Nie odstraszyło to jednak pierwszego powojennego kierownika  Szkoły pana Bolesława Pietrasa, który podjął niezwłocznie prace mające na celu doprowadzenie sal lekcyjnych do użytku szkolnego oraz zaopatrzenie ich w niezbędne wyposażenie. 4 września 1945 roku rozpoczęto normalną naukę szkolną.

Przez lata swojego urzędowania kierownik Pietras czynił starania o rozbudowę placówki. Efektem tego było dobudowanie II piętra w 1949 roku, co poprawiło warunki lokalowe, zwiększyło liczbę oddziałów, zniwelowało przepełnienie klas.

Bolesław Pietras zapisał się na kartach szkoły jako oddany i zasłużony pedagog. 31 maja 2008 roku w czasie obchodów Jubileuszu 75-lecia placówki społeczność szkolna oddała hołd pierwszemu powojennemu kierownikowi szkoły – odsłonięto wówczas poświęconą jemu tablicę pamiątkową.

Kolejne zmiany i remonty w obrębie budynku szkolnego doprowadziły do obecnego stanu, a stary i nowy budynek idealnie ze sobą współgrają.

Od połowy lat 80-tych ubiegłego stulecia podjęto starania związane z nadaniem szkole imienia wielkiej poetki, pieśniarki ludu polskiego – Marii Konopnickiej, co ostatecznie sfinalizowano 28 maja 1988 roku. Tego dnia nadano szkole imię Marii Konopnickiej i wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski oraz zaprzyjaźnione zakłady pracy. Było to doniosłe wydarzenie. Szkoła uzyskała nową osobowość i zapoczątkowała nowe tradycje. Uroczystość nadania imienia odbyła się w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, a 23 maja – rocznica urodzin Patronki – jest świętem szkoły.

Ogromnym sukcesem przyczyniającym się do unowocześnienia szkoły było otwarcie w 1997 roku i udostępnienie dzieciom sali komputerowej. Od wielu lat w dwóch pracowniach komputerowych informatyki uczą się uczniowie już od klasy pierwszej, pracując na nowoczesnych komputerach z dostępem do internetu.

   Lata dziewięćdziesiąte to dalszy, wszechstronny rozwój „Dwójki”. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Dzięki rozbudowie  radykalnej zmianie uległa organizacja nauczania. Obecnie nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, co ma niemałe znaczenie dla uczących się dzieci.

W środowisku lokalnym szkoła zyskała oblicze placówki o  wysokim standardzie. W 2014 oddano do użytku plac zabaw dla najmłodszych, a w 2016 - nowoczesne boisko wielofunkcyjne typu Orlik, z którego korzystać może również mieszkańcy miasta. Rok 2016 był także szczególny ze względu na wysokie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, za co szkoła uzyskała List Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Rok 2017 to ważna lekcja historii dla społeczności szkolnej. W kinie „Wawrzyn” odbyła się projekcja fabularyzowanego dokumentu przedstawiającego wydarzenia nocy z 22 na 23 października 1939 roku w Inowrocławiu, kiedy to na skutek niemieckiego samosądu zginęło 56 znanych i powszechnie szanowanych mieszkańców powiatu inowrocławskiego. W filmie pojawił się wątek poświęcony Władysławowi Ciesielskiemu, wieloletniemu kierownikowi naszej szkoły, który w niezwykły sposób uniknął wówczas śmierci. O roli, jaką odegrał w Szkole Powszechnej (tak wówczas nazywała się Szkoła Podstawowa nr 2) informowała wystawa w holu kina…

W tym czasie kolejna reforma sytemu edukacji spowodowała przekształcenie naszej Dwójki w ośmioletnią szkołę podstawową, a co za tym idzie pojawiły sie nowe zadania: nowe przedmioty, nowi nauczyciele, właściwe wyposażenie gabinetów  w pomoce dydaktyczne i meble.

W 2018 roku, w 620 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie hucznie obchodziła zaszczytny jubileusz 85 – lecia istnienia, 30 rocznicę nadania imienia Marii Konopnickiej oraz wręczenia sztandaru. Jubileusz był okazją do spotkań większości roczników, wspominania wspólnie spędzonych lat w murach szkoły. Wówczas powołano Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie, które wspiera nas we wszystkich działaniach.

Ostatnie pięciolecie działania placówki to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej, licznych wycieczek dydaktycznych, udziału w różnorodnych projektach edukacyjnych, a także zmagania się z pandemią covid i pomoc, dotkniętym rosyjską agresją, dzieciom z Ukrainy oraz poszukiwania nowych przestrzeni edukacyjnych dla rozwoju Placówki.

Rosnące zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną spowodowało utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla najmłodszych dzieci w ubiegłym roku szkolnym.

Obecnie dzięki uchwale Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca Szkoła Podstawowa nr 2 zmienia nazwę i w budynku przy ulicy Sądowej 13 funkcjonuje od 1 września Przedszkole nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej pod wspólną nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie. Ta wyczekiwana przez wszystkich pracowników i nas uczniów decyzja  Radnych otwiera nowe perspektywy rozwojowe dla całej naszej społeczności, napawa  optymizmem i wyzwala nowe pokłady energii, niezbędne dla realizacji licznych celów.

Ten, dopiero co rozpoczęty rok zapamiętamy szczególnie, bowiem Dwójka w tym roku szkolnym obchodzi  zaszczytny jubileusz 90-lecia istnienia, 35 rocznicę nadania imienia oraz wręczenia sztandaru.

Cała nasza społeczność: grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie, ich rodzice i nasi absolwenci przygotowują się do uroczystych obchodów, na które już dzisiaj zapraszamy!

"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród."

Maria Konopnicka

     

Maria Wasiłowska, bo takie jest rodowe nazwisko poetki, urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Gdy miała 12 lat, straciła matkę. Ojciec przeniósł się z dziećmi do Kalisza i sam zajął się wychowaniem pięciu córek i syna. przez rok razem ze siostrą Wandą uczyła się w szkole sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie zaprzyjaźniła się z Elizą Pawłowska, późniejszą Orzeszkową. Pod kierunkiem ojca i samodzielnym wysiłkiem zdobyła szerokie wykształcenie i uczyła się nie tylko w młodości, ale przez całe życie.

Czytaj więcej...

Rada Samorządu Uczniowskiego


Przewodnicząca - Antonina Krenc klasa 8

Zastępca - Nina Śniegowska - klasa 8

Skarbnik - Cezary Woźniak - klasa 7a

Członek - Adam Dziuba - klasa 8

Opiekun SU

Anna Kaczmarek

 

 

Poczet sztandarowy

Skład główny
- Julia Kabacińska 7a
- Oliwia Patora 7a
- Adam Dziuba 8
skład dodatkowy
- Iga Polak 6a
- Agata Szafrańska 6a
- Paweł Fischer 7b
- Zofia Mikulska - 7a

 

 

 Opiekunowie pocztu sztandarowego:

Dominika Głowacka

Agnieszka Kubicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców 2023/2024

przewodnicząca: Ewa Frąszczak

wiceprzewodnicząca: Angelika Gwiazda

sekretarz: Sława Kośmider

skarbnik: Joanna Górzyńska

 

Członkowie:

Marta Nurska

Aneta Filipiak

Monika Piszczek

Iwona Staszewska

Justyna Łykowska-Horożaniecka

Agnieszka Staszewska

Katarzyna Nowakowska

Izabela Dąbrowska

Natalia Szczegodzińska

Julita Dominiczak

Beta Michalczyk

Grażyna Woźniak

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca – Beata Michalczyk

wiceprzewodnicząca – Julita Dominiczak

sekretarz – Marta Nurska

 

 

 

Dyrektor

Aleksandra Zielińska - Duda

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii, informatyki

Wicedyrektor

Lidia Błażejewska

Pedagog szkolny, logopeda

 

 

Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia

Wychowawca klasy/grupy

Marlen Mróz-Sobieraj

Edukacja przedszkolna

 Grupa „Żuczki”

Iwona Wiewióra

Mirela Górna

Edukacja przedszkolna

 Grupa „Pszczółki”

Patrycja Herwart

Edukacja przedszkolna

Grupa „Motylki”

Bogumiła Wojciechowska

Edukacja wczesnoszkolna

1 a

Aneta Półtorak

Edukacja wczesnoszkolna

1 b

Lidia Ostrowska

Edukacja wczesnoszkolna

2

Małgorzata Jakóbiak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Beata Nowak

Matematyka, fizyka

4

Dominika Głowacka

Język angielski

5a

Anna Kaczmarek

Historia, wiedza o społeczeństwie

5b

Anna Lewandowska

Matematyka, informatyka

6a

Katarzyna Nowakowska

Język polski

6b

Monika Gorgoń

Wychowanie fizyczne

7a

Joanna Woźniak

Geografia, przyroda

7b

Ewa Półtoranos

Muzyka, plastyka, rewalidacja

8

Agnieszka Kubicka

Język angielski

Małgorzata Stawicka

Przyroda, biologia

Aneta Wilk

Język niemiecki

Anna Sosnowska

Chemia

Daniel Wąśniewski

Informatyka, rewalidacja, edukacja dla bezpieczeństwa

Wioletta Fischer

Religia

Elżbieta Śmigielska

Matematyka, wychowanie fizyczne

Renata Rybicka

Religia, rewalidacja

Katarzyna  Konieczka - Linetty

Wychowanie fizyczne, technika

Agata Skonieczna

Język polski

Agnieszka Kruszka

Wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Emilia Jankowska

Doradztwo zawodowe

Aneta Wilk

Joanna Woźniak

Zajęcia opieki świetlicowej

Monika Kotarska

Nauczyciel współorganizujący

 

 

Agnieszka Kubicka

Język angielski

Małgorzata Stawicka

Przyroda, biologia

Aneta Wilk

Język niemiecki

Anna Pomianek

Chemia

Daniel Wąśniewski

Informatyka, rewalidacja, edukacja dla bezpieczeństwa

Wioletta Fischer

Religia

Elżbieta Śmigielska

Matematyka, wychowanie fizyczne

Agnieszka Małolepsza

Język polski

Agnieszka Kruszka

Wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Agata Staniek

Wychowanie fizyczne

Emilia Jankowska

Doradztwo zawodowe

Aneta Wilk

Agnieszka Kruszka

Joanna Woźniak

Zajęcia opieki świetlicowej

 

 

 

Administracja

Agata Maciejewska

 Oliwia Owsińska

 

 Obsługa

Ewa Czarnecka

Beata Chojnacka

Irena Mądrzak

Paulina Olek

Patrycja Domachowska

Aleksandra Grzegorska

Małgorzata Wilak

Roman Ratajski

 

 

 

 

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka