Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

(1933 – 2017)

Po wyzwoleniu spod pruskiego panowania 1 stycznia 1919 roku funkcjonowały początkowo w Mogilnie wszystkie istniejące w ostatnim okresie zaborów szkoły niemieckie. 17 stycznia z inicjatywy działaczy polskich utworzono Katolicką Szkołę Podstawową, która po 1920 roku zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Podstawową.

             W związku ze wzrostem liczby ludności w mieście (ponad 900 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym) na podstawie dekretu Kuratorium Okręgu Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 1933 roku Inspektorat Szkolny w Mogilnie utworzył Publiczną Szkołę Powszechną nr 2, która mieściła się przy ulicy Sądowej 6 oraz w budynku podwórzowym przy ulicy Rynek 9.

            Pełnienie obowiązków kierownika powierzono Edwardowi Zawadzkiemu, który wespół z gronem pedagogicznym pracował nad usamodzielnieniem się placówki pod każdym względem. W latach 1933-1939 liczba nauczycieli nie przekraczała 10 osób, a naukę pobierało 2625 uczniów. Już w okresie przedwojennym rozpoczęto prace konserwacyjne i remontowe budynku szkolnego.

           Szkoła od początku swego istnienia, mimo ogromnych braków kadrowych, trudności lokalowych oraz problemów z zaopatrzeniem w pomoce, podręczniki i przybory, żywo współpracowała ze środowiskiem. W okresie przed wybuchem II wojny światowej uroczyście czczono wszystkie ważne rocznice: odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zwycięstwa pod Wiedniem. Do tradycji należały coroczne spotkania gwiazdkowe, które stały się okazją do zacieśnienia więzi i przyjaźni oraz obdarowania prezentami dzieci z ubogich rodzin.

           W atmosferze powikłań politycznych na świecie zakończono rok szkolny 1938/1939. Cała Polska przeżywała stan niepewności i oczekiwania na dalszy rozwój wypadków. Z tych przyczyn „pragnienie’ wakacji u dzieci i nauczycieli „Dwójki” było swoiste.
          11 września 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły do Mogilna. Rozpoczęła się bardzo długa i mroczna noc okupacji hitlerowskiej. Okupant zamknął polskie szkoły, a w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 otworzył szkołę niemiecką. Jesienią 1944 roku pomieszczenia szkolne przystosowano do potrzeb szpitalnych, gdyż zwożono tutaj rannych żołnierzy niemieckich.

           20 i 21 stycznia 1945 roku – to dni bardzo ważne dla Mogilna – Niemcy opuszczają nasze miasto. 22 stycznia wczesnym rankiem wjeżdżają wojska radzieckie. Oni również na swoją siedzibę obierają budynek szkolny. Szkoła nie nadawała się do użytku. Była bardzo brudna i zdewastowana – klasy przebudowano na łaźnie, sale operacyjne, brakowało instalacji elektrycznej.

           Pierwszym powojennym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 został Bolesław Pietras. Wezwany przez tymczasowego inspektora, Edwarda Zawadzkiego, podjął niezwłocznie prace mające na celu doprowadzenie sal lekcyjnych do użytku szkolnego oraz zaopatrzenie ich w niezbędne wyposażenie. Prace remontowe i zbieranie sprzętu szkolnego postępowały bardzo wolno, ale z pozytywnym skutkiem. Zakupiono 50 ławek dwuosobowych, do pozostałych klas wstawiono odzyskane stoły, a ławeczki zrobiono z ław kościelnych, postawiono nowe piece kaflowe, a na boisku wybudowano salę robót ręcznych. Część prac – jak powiększenie boiska, przestawienie płotu – wykonały same dzieci. Heroiczna praca kierownika Bolesława Pietrasa i ludzi z nim pracujących pozwoliła 4 września 1945 roku rozpocząć normalną naukę szkolną.

           Przez lata swojego urzędowania kierownik  Pietras czynił starania o rozbudowę szkoły. 7 maja 1948 roku powołano Komitet Budowy i Rozbudowy Szkoły i rozpoczęto prace. Efektem tego było dobudowanie II piętra w 1949 roku. Rozbudowanie szkoły poprawiło warunki lokalowe, zwiększyło liczbę oddziałów, zniwelowało przepełnienie klas.

         Bolesław Pietras zapisał się na kartach szkoły  jako oddany i zasłużony pedagog. 31 maja 2008 roku w czasie obchodów Jubileuszu 75-lecia społeczność szkolna oddała hołd pierwszemu powojennemu kierownikowi szkoły – odsłonięto wówczas poświęconą jemu tablicę pamiątkową.

           W latach powojennych dokonano kolejnych zmian i remontów w obrębie budynku szkolnego:

 • w 1966 roku oddano do użytku przybudówkę z dwiema klasami – gabinetem polonistycznym, biologicznym i świetlicą szkolną,
 • w latach 1993-1995 dobudowano północno-wschodnie skrzydło szkoły, powstają nowe pomieszczenia dla biblioteki, szatni, gabinetu dyrektora, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego,
 • we wrześniu 2001 roku uroczyście otwarto nowy gmach, w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica, węzeł sanitarny.

           Od połowy lat 80-tych ubiegłego stulecia podjęto starania związane z nadaniem szkole imienia wielkiej poetki, pieśniarki ludu polskiego – Marii Konopnickiej. 28 maja 1988 roku był wielkim dniem dla społeczności szkolnej. Tego dnia nadano szkole imię Marii Konopnickiej i wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski oraz zaprzyjaźnione zakłady pracy. Było to doniosłe wydarzenie. Szkoła uzyskała nową osobowość i zapoczątkowała nowe tradycje. Uroczystość nadania imienia odbyła się w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, m. in. Kuratora Oświaty.

Od tej pory  ważne miejsce w wieloletnim życiu placówki zajmuje postać Marii Konopnickiej, a dzień 23 maja – rocznica urodzin Patronki – jest świętem szkoły.

            Lata dziewięćdziesiąte to dalszy wszechstronny rozwój „Dwójki”. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Dzięki rozbudowie  radykalnej zmianie uległa organizacja nauczania. Obecnie nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, co ma niemałe znaczenie dla uczących się dzieci.

           Nasza szkoła oferuje szeroki zakres wiedzy. Ważnym elementem pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej jest rozwijanie oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Służą temu koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, plastyczne, informatyczne i koła artystyczne: teatralno – recytatorskie, taneczne oraz koła sportowe.

 Szkoła organizuje również zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy nauczanie indywidualne. Zapewnia opiekę świetlicową dostosowaną do potrzeb rodziców w godzinach

od 7:00 do 16:00. Od 7 listopada 1994 roku na terenie naszej placówki działa stołówka szkolna. Początkowo mieściła się w niewielkim pomieszczeniu przyszkolnym. Tam przygotowywano posiłki, a wydawano je w ówczesnej świetlicy szkolnej. W marcu 1995 roku przeniesiono kuchnię do głównego budynku szkolnego, gdzie funkcjonuje do dziś  i przygotowuje około 260 obiadów dziennie.

             Istotnym przejawem działania szkoły jest Samorząd Uczniowski. Współczesny obraz działalności samorządowej dzieci jest odbiciem demokratyzacji kraju. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli na wzór „dorosłych kampanii wyborczych”. Przy pomocy nauczyciela – opiekuna organizują różne akcje, konkursy, zbiórki, zabawy, audycje prezentowane w szkolnym radiowęźle. Biorą udział w uroczystościach środowiskowych.

             Ogromnym sukcesem przyczyniającym się do unowocześnienia szkoły było otwarcie w 1997 roku i udostępnienie dzieciom sali komputerowej. Obecnie w dwóch pracowniach komputerowych informatyki uczą się uczniowie od klasy pierwszej. W 2003 roku uruchomiono szkolną stronę internetową: www.sp2mogilno.pl, na której publikowane są aktualne wydarzenia z życia szkoły.

            Szkoła pielęgnuje tradycje zapoczątkowane w okresie przedwojennym. We wrześniu każdego roku uczniowie czczą rocznicę wybuchu II wojny światowej, a w październiku uroczyście do grona społeczności szkolnej przyjmują pierwszoklasistów. 8 października pamiętają o rocznicy śmierci Patronki, a Dzień Edukacji Narodowej jest niepowtarzalną okazją do spotkań z byłymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Nowy element pracy wychowawczej, zapoczątkowany w 1990 roku, to  coroczne wycieczki na cmentarz, w czasie których wspominamy tych, którzy od nas odeszli...  Do kalendarium trwale wpisane są apele z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy Powstania Wielkopolskiego, świąt majowych oraz Dzień Patrona. Grudzień – to mikołajkowe prezenty i wzruszające spotkania wigilijne oraz jasełka. Styczeń – wspólne kolędowanie i przedstawienia zapustne, Dzieci z pomocą swoich wychowawców organizują spotkania z babciami, dziadkami, mamami i ojcami w dniu  ich święta. Międzynarodowy Dzień Dziecka upływa w atmosferze zabawy i zmagań sportowych.

            W środowisku lokalnym szkoła zyskała oblicze placówki o dość wysokim standardzie. W 2014 oddano do użytku plac zabaw dla najmłodszych, a w 2016 - nowoczesne boisko wielofunkcyjne typu Orlik, z którego korzystać może również społeczeństwo lokalne.

            Dobra organizacja pracy, aktywne metody nauczania oraz współpraca pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym są źródłem wielu sukcesów szkoły. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca, zdobywając tytuły laureatów i finalistów, w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szczeblu wojewódzkim, a nawet międzynarodowym. Osiągają też wysokie wyniki w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów. Istotnym momentem w życiu szkoły było otrzymanie w 2016 roku od kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, p. Marka Gralika listu gratulacyjnego za bardzo dobry wynik ostatniego sprawdzianu. Corocznie, wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz działalności społecznej dla placówki i środowiska, uczniowie kończący szkołę nagradzani są Nagrodą im. Marii Konopnickiej.

           Rok 2017 to ważna lekcja historii dla społeczności szkolnej. W kinie „Wawrzyn” odbyła się projekcja fabularyzowanego dokumentu przedstawiającego wydarzenia nocy z 22 na 23 października 1939 roku w Inowrocławiu, kiedy to na skutek niemieckiego samosądu zginęło 56 znanych i powszechnie szanowanych mieszkańców powiatu inowrocławskiego. W filmie pojawił się wątek poświęcony Władysławowi Ciesielskiemu, wieloletniemu kierownikowi naszej szkoły w latach 1960-1972, który w niezwykły sposób uniknął wówczas śmierci. O roli, jaką odegrał w Szkole Powszechnej (tak wówczas nazywała się Szkoła Podstawowa nr 2) informowała wystawa w holu kina…

            W bieżącym roku szkolnym w 18 oddziałach uczy się  niemal 400 uczniów, którzy pobierają naukę w 20 salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne.

          Dzieci kształcą się pod fachową opieką 30 pedagogów. Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Aleksandra Zielińska-Duda, natomiast zastępcy – mgr Lidia Błażejewska. Doskonałe przygotowanie zawodowe nauczycieli pozwala na wszechstronność działań dydaktycznych i wychowawczych nastawionych na sukces ucznia. To oni uczą twórczego, aktywnego myślenia, operatywności i skutecznego działania.

          Od września 2017 roku, w wyniku reformy oświaty, decyzją władz miasta Szkoła Podstawowa nr 2 będzie funkcjonowała jako szkoła ośmioletnia – obok SP 3 i nowo utworzonej w dotychczasowym Gimnazjum- SP1.

         W 2018 roku, w 620 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie będzie obchodzić zaszczytny jubileusz 85 – lecia istnienia i 30 rocznicę nadania imienia Marii Konopnickiej oraz wręczenia sztandaru.

"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród."

Maria Konopnicka

     

Maria Wasiłowska, bo takie jest rodowe nazwisko poetki, urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Gdy miała 12 lat, straciła matkę. Ojciec przeniósł się z dziećmi do Kalisza i sam zajął się wychowaniem pięciu córek i syna. przez rok razem ze siostrą Wandą uczyła się w szkole sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie zaprzyjaźniła się z Elizą Pawłowska, późniejszą Orzeszkową. Pod kierunkiem ojca i samodzielnym wysiłkiem zdobyła szerokie wykształcenie i uczyła się nie tylko w młodości, ale przez całe życie.

Czytaj więcej...

Rada Samorządu Uczniowskiego


Przewodnicząca - Antonina Krenc klasa 7

Zastępca - Nina Śniegowska - klasa 7

Skarbnik - Cezary Woźniak - klasa 6a

Członek - Adam Dziuba - klasa 7

Opiekun SU

Anna Kaczmarek

 

Poczet sztandarowy

Agata Markiewicz kl. 7e

 Maria Karczmarz kl. 7e

 Julia Szymańska kl. 7e

 Sebastian Witkowski kl. 7e

 Wiktor Witkowski kl. 8d

 

 Opiekunowie pocztu sztandarowego:

Dominika Głowacka

Agnieszka Kubicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców 2022/2023

przewodnicząca: Ewa Frąszczak

wiceprzewodnicząca: Joanna Górzyńska

sekretarz: Edyta Padoł

skarbnik: Julita Chmielewska

 

Członkowie:

 1. Agnieszka Jasińska
 2. Angelika Powała
 3. Magdalena Jasieniecka
 4. Natalia Knast
 5. Justyna Łykowska-Horożaniecka
 6. Katarzyna Storozum
 7. Katarzyna Nowakowska
 8. Grażyna Woźniak
 9. Marcin Krenc
 10. Mirosław Hernacki
 11. Bąkiewicz Ewa
 12. Dorota Chuda
 13. Daria Staszewska

 

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca – Grażyna Woźniak

wiceprzewodnicząca – Dorota Chuda

sekretarz – Magdalena Jasieniecka

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Aleksandra Zielińska - Duda

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii, informatyki

Wicedyrektor

Lidia Błażejewska

Pedagog szkolny, logopeda

 

mię i nazwisko

Prowadzone zajęcia

Wychowawca klasy

Małgorzata Jakóbiak

Edukacja wczesnoszkolna

1

Alina Dobersztyn

Edukacja wczesnoszkolna

2

Lidia Ostrowska

Edukacja wczesnoszkolna

3a

Bogumiła Wojciechowska

Edukacja wczesnoszkolna

3b

Anna Lewandowska

Matematyka, informatyka

4a

Katarzyna Nowakowska

Język polski

4b

Monika Gorgoń

Wychowanie fizyczne

5a

Danuta Draheim

Język polski

5b

Ewa Półtoranos

Muzyka, plastyka, rewalidacja

6

Beata Nowak

Matematyka, fizyka, rewalidacja

7a

Renata Rybicka

Język polski, religia, historia, rewalidacja

7b

Joanna Woźniak

Geografia, przyroda

7d

Katarzyna  Konieczka

Wychowanie fizyczne, technika

7e

Elżbieta Śmigielska

Matematyka, wychowanie fizyczne

8b

Anna Kaczmarek

Historia, wiedza o społeczeństwie

8c

Dominika Głowacka

Język angielski

8d

 

Elżbieta Burzyńska

Język angielski

Małgorzata Stawicka

Przyroda, biologia

Aneta Wilk

Język niemiecki

Grzegorz Nalewaj

Chemia

Marzanna Iskra

Matematyka

Daniel Wąśniewski

Informatyka, rewalidacja

Wioletta Fischer

Religia

Agnieszka Małolepsza

Język polski, rewalidacja

Agnieszka Kruszka

Wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Magdalena Urbańska - Dłutkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kruszka

Joanna Woźniak

Zajęcia opieki świetlicowej

 

 

 

Administracja

Agata Maciejewska

 Oliwia Owsińska

 

 Obsługa

Ewa Czarnecka

Beata Chojnacka

Sylwia Romanek

Paulina Olek

Patrycja Domachowska

Aleksandra Grzegorska

Żaneta Grzybowska

Roman Ratajski

 

Roman Ratajski

 

 

 

 

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka