Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Biblioteka szkolna - godziny pracy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I tydzień

1100 – 1400

800 – 1100

940 – 1240 

800 – 1100

800- 1100

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).                                           

 1. Biblioteka szkolna udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne na okres całego roku szkolnego. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.
 2. Podręczniki (materiały edukacyjne) stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez trzy lata.
 3. Do wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły klas I – VIII.
 4. Wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje uczeń osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
 6. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręcznikach, należy zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
 7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem poprzez okładkę ochronną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien zadbać o estetyczny wygląd podręczników i przygotować je do zwrotu.
 8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia (nieujawnione w chwili wypożyczenia) lub zniszczenie wypożyczonych podręczników. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni są odkupić zniszczone podręczniki we własnym zakresie do końca roku szkolnego.
 9. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2020/2021 w związku z epidemią koronawirusa

 

 1. Biblioteka jest dostępna dla czytelników wg ustalonego harmonogramu pracy.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1,5 - 2 m).
 3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 4. W widocznym miejscu przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających. W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jeden czytelnik.
 1. Do regałów ma dostęp jedynie bibliotekarz.
 2. Oddawane przez czytelników książki będą odkładane na stolik specjalnie do tegoprzygotowany.
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie książki i materiały biblioteczne.
 2. Przyjęte książki zostaną odłożone na wydzielone regały. Odizolowane egzemplarze zostaną wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia      kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie będą włączone do użytkowania.
 1. Zapewnia się regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy: klamek, drzwi wejściowych, blatów bibliotecznych.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń i rodzic (prawny opiekun) zostanie poinformowany o godzinę przybycia do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 1. Wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o terminach zwrotów książek i podręczników oraz  możliwościach ich odkupienia.
 1. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek).
 1. Książki zniszczone lub zagubione rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odkupić w ustalonym przez bibliotekarza terminie.
 1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników może być w maseczce oraz rękawiczkach.

 

 

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka